Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (25-09-2019)

Op woensdag 25 september 2019 zal de jaarlijkse ledenvergadering (JAV) gehouden worden. Hierbij worden alle stemgerechtigde leden (vanaf 15 jaar en ouder) opgeroepen om deze vergadering bij te wonen. Wettelijk vertegenwoordigers van jeugdleden hebben ook toegang en stemrecht. De vergadering begint om 20.00 uur in het clubhuis. De zaal  is open om 19.45 uur.

 De agenda luidt als volgt:

 1. Opening door de voorzitter Henry Dwars.
 2. Mededelingen:
 3. Ingekomen stukken:
  a.waaronder door leden ingediende voorstellen
 4. Vaststellen notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering d.d. 26 september 2018*
 5. Jaarverslag vereniging 2018/2019*
 6. Jaarrekeningen verantwoording penningmeester:
  a. exploitatie vereniging en clubhuis 2018/2019.
  b. balans per 30-06-2019.
  c. verslag kascommissie.
  d. verkiezing kascommissie.

7   Begroting:
a. exploitatie vereniging en clubhuis 2019/2020.
b. financieel meerjarenplan.

8. Bestuursbeleid:
a. Beleidsplan 2014-2019
b. Nieuw beleidsplan 2019-2024 vaststellen

9. Bestuursverkiezing
a. Aftredend: Helen Kelder, bestuurslid KTZ
Aantredend: Peter Toren, bestuurslid KTZ

10. Rondvraag

11. Sluiting

* Exemplaren van respectievelijk de notulen en het jaarverslag zijn vanaf 13 september a.s. verkrijgbaar bij het secretariaat en kunnen op verzoek worden gemaild/toegezonden. Ook  zijn tijdens de vergadering exemplaren van deze stukken beschikbaar.

 

 

Meer dan korfbal alleen